آپــارتـمـان فــروشــی 5 اطــاقــه

for sale

2 weeks ago

آپارتمان فروشی 5 اطاقه آفتاب رخ دارای قباله شرعی، با تمام سهولت های زندگی در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع شهرک آریا، فاز اول مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب همراه با دهلیزبزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم دارای سیستم لفت، مرکزگرمی ندارد مساحت: 180 مترمربع دارای قباله شرعی بنام […]

180 m2
5
2
آپــارتـــمـان فـــروشـــی 4 اطــاقه مفشـــن

for sale

2 weeks ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه مفشن در یک موقیعت ناب شهر کابل با بهترین امکانات، واقع سرک اول انصاری مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز دارای سیستم مرکزگرمی و لفت 24 ساعته مساحت: 145 مترمربع منزل: هفتم همراه با منظره بسیار عالی از شهرنو بلند منزل […]

145 m2
4
2
بلند منزل فروشی

for sale

3 weeks ago

بلند منزل فروشی در 9 طبقه و با داشتن 15 واحد در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع بین چهاراهی تایمنی سابقه و چهاراهی ترافیک، نزدیک سرک عمومی چهل متره یک مکان مناسب برای منبع عایداتی :مشخصات تعمیر تعمیر ذیل در 250 مترمربع اعمار گردیده است، جمله مساحت زمین 280 مترمربع قباله شرعی بنام شخص و […]

250 m2
46
31
آپــــارتــمان هـای فــــروشـــی

for sale

3 weeks ago

آپارتمان های فروشی واقع سرک سوم قلعه فتح الله لب سرک عمومی، اپارتمان های 3. 4 و 5 اطاقه نوساخت یک موقعیت عالی، با امکانات عالی :مشخصات بلند منـزل بلند منزل ذیل در 9 منزل اعمار گردیده است، که با استفاده از مواد باکیفیت و سپل ، شیروال و تحداب مستحکم، تمامی کلکین ها PVC […]

160 m2
5
3
آپـــارتمــان فــروشــی

for sale

3 weeks ago

آپـــارتمــان فــروشــی 4 اطاقه بینظیر، بین سرک چهارم و پنجم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی نمره یک بلاکه دوطرفه آفتاب رخ اگر دنبال آپارتمان بیجوره هستید پس این آپارتمان را انتخاب نمایید، مشخصات تعمیر: تعمیر متذکره به شکل اساسی و جدیداً اعمار گردیده است، دارای دو راه ورودی و دو لفت میباشد، تعمیر متذکره دارای […]

164 m2
4
2
دو بــاب آپــارتــمان فــروشــی 5 اطاقه

for sale

3 weeks ago

فروش عاجل !!!!  دو بــاب آپــارتــمان فــروشــی 5 اطاق 5 تشناب آفتاب رخ سر نفش نمره راسته، واقع نو آباد شاه شهید، عقب مسجد اتفاق، روبروی مکتب مسلح افغان مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب تعداد تشناب: 5 باب تعداد بالکن: 2 باب بزرگ آشپزخانه مجهز بدون لفت و مرکزگرمی منازل: دوم و سوم مساحت: […]

195 m2
5
5
آپـــارتـــمان کـرایــی

for rent

3 weeks ago

آپـــارتـــمان کـرایــی 4 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک کلوله پشته، انصاری وات یک مکان مناسب برای دفاتر و فامیل ها مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب منزل یازدهم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی کرایه ماهوار مبلغ: $370 دالر امریکایی سریال نمبر: 0082 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

4
2
حـــویــلـی فــروشــی

for sale

3 weeks ago

حـــویــلـی فــروشــی 11 اطاقه آفتاب رخ، نمره راسته دارای قباله شرعی، واقع سرک سوم پروژه تایمنی، از چهل متره سلیم کاروان 6 خانه داخل کوچه مشخصات حویلی: حویلی متذکره در 4 طبقه نوساخت، دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر، با دو دروازه ورودی، تمام راه زینه ها و دهلیز ها پارکیت ترکی […]

325 m2
11
7
آپـــارتـمــان فـروشـــی

for sale

3 weeks ago

آپـــارتـمــان فـروشـــی  5 اطاقه تخت بام دار ( وی آی پی ) با تمامی سهولت های زندگی و در بهترین موقعیت شهرکابل، واقع سرک دوم پروژه تایمنی، نمره نفش راسته کاملا آفتاب رخ مشخصات تعمیر: تعمیر متذکره جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 350 مترمربع نمره راسته و در  هشت منزل اعمارگردیده […]

255 m2
5
3
آپـــارتمــان فـــروشـــی 4 اطاقـــه

for sale

آپـــارتمــان فـــروشـــی 4 اطاقه آفتاب رخ سر نفش، واقع شهرک قاری سمیع، کلوله پشته :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز روشن و بزرگ تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 133 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ دالر امریکایی با اندک جورآمد […]

133 m2
4
2
شــش بــاب آپـــارتـمان فــروشــی

for sale

4 months ago

شــش بــاب آپـــارتـمان فــروشــی 4 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا از نفش دوم نمره راسته مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 300 مترمربع نمره راسته و در هشت منزل اعمارگردیده است، دارای سیستم لفت مرکزگرمی و اطفایه میباشد، تعمیر […]

120 m2
4
2
آپـــارتــمان کــرایــی

for rent

4 months ago

آپـــارتــمان کــرایــی 2 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک کلوله پشته، انصاری وات یک مکان مناسب برای دفاتر و فامیل ها :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 2 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب تعداد بالکن: 2 باب کرایه ماهوار مبلغ: $300 دالر امریکایی سریال نمبر: 0073 :برای معلومات بیشتر شماره تماس: 0770222220

2
2
آپـــارتــمان فـروشــی

for sale

4 months ago

آپـــارتــمان فـروشــی 4 اطاقه آفتاب رخ قباله شرعی، واقع سرک 13 قلعه فتح الله، نزدیک سلیم کاروان، لب سرک فرعی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز قباله شرعی بنام شخص منزل: هفتم مرکزگرمی ندارد و در همین زودی ها لفت جور […]

107 m2
4
2
آپـــارتــمان کرایــی

for rent

4 months ago

آپـــارتــمان کرایــی 3 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک کلوله پشته، انصاری وات یک مکان مناسب برای دفاتر و فامیل ها :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب تعداد بالکن: 1 باب کرایه ماهوار مبلغ: $350 دالر امریکایی سریال نمبر: 0071 :برای معلومات بیشتر شماره تماس: 0770222220

3
2
آپـــارتـــمـان فـروشــی

for sale

4 months ago

این بار آپارتمان دلخواه تان با تمامی سهولت های زندگی ، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی آپـــارتـــمـان فـروشــی 6 اطاقه .آپارتمان متذکره به شکل اساسی و جدیداً اعمار گردیده است وهمراه با تمام وسایل بفروش میرسد :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 6 باب همراه با یک صالون بزرگ و مکان طعام خوری تشناب: […]

260 m2
6
4
دو بــاب آپـــارتـمـان فــروشـــی

for sale

5 months ago

دو بــاب آپـــارتـمـان فــروشـــی 3 اطاقه آفتاب رخ با تمام امکانات امروزی، سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب هر اطاق مجهز با الماری تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز همراه با دهلیز منزل: پنجم و هفتم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 130 مترمربع قیمت […]

130 m2
3
2
فـــروش عـاجــــل آپـــارتـمـان فـــروشـــی

for sale

5 months ago

!!!فروش عاجل آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ با دیکوریشن بسیار زیبا، سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب هر اطاق مجهز با الماری تعداد تشناب: 3 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز همراه با دهلیز بزرگ منزل: چهارم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 170 مترمربع قیمت […]

170 m2
4
3
آپــارتـمـان فـــروشـــی

for sale

5 months ago

آپــارتـمـان فـــروشـــی  3 اطاقه بسیار زیبا، بین سرک ششم تایمنی و قلعه فتح الله :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: اول سر تهکو دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 118 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 55000$ دالر امریکایی با جورآمد سریال نمبر: […]

118 m2
3
2
آپــارتـمـان فــــروشـــی

for lease

5 months ago

آپــارتـمـان فــــروشـــی 4 اطاقه چهار تشناب آفتاب رخ ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 4 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: اول دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 150 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 55000$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0066 :برای معلومات […]

150 m2
4
4
دو بـــاب آپـــارتـمـان کــرایـــی

for rent

5 months ago

دو بـــاب آپـــارتـمـان کــرایـــی سه اطاقه 200 مترمربع واقع سرک 12 قلعه فتح الله، نمره راسته کاملا آفتاب رخ ،دو واحد آپارتمان سه اطاقه با راه های جداگانه همچنان می‌شود یکجا مانند آپارتمان شش اطاقه برای فامیل های بزرگ استفاده کرد، جمله تعداد منازل سه و همچنان دارای حویلی سرسبز :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: سه باب‌ […]

200 m2
3
2
آپـــارتــمـان فـــروشــی

for sale

5 months ago

 !!! فروش عاجل آپـــارتــمـان فـــروشــی 4 اطاقه آفتاب رخ سرنفش راسته با تمام سهولت های زندگی، در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک 11 قلعه فتح الله خان :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: سوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: […]

150 m2
4
2
آپــارتـمـان کـــرایــی

for rent

5 months ago

آپــارتـمـان کـــرایــی  4 اطاقه واقع سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی .بلند منزل ذیل دارای سیستم لفت و مرکز گرمی می‌باشد :آپارتمان ذیل در منزل پنجم واقع است و دارای اطاق: 4 باب تشناب : 3 باب آشپزخانه : 1 باب پارکنگ وسیع آب شیرین حفظ و مراقبت ماهوار مبلغ : 1500 افغانی در […]

4
3
آپـــارتــمـان فــروشــی

for sale

5 months ago

آپـــارتــمـان فــروشــی  4 اطاقه بسیار زیبا، واقع سرک دوم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی نفش نمره :مشخصات بلند منـزل ذیل دارای لفت ترکی، مرکزگرمی استندرد ترکی، تمامی کلکین ها PVC با کیفیت، کانکریت منظم، سپل و تحداب مستحکم و با مقاومت و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی، میتر برق جداگانـــه برای هر واحد، […]

160 m2
4
3
آپــارتـمــان کــــرایــــی

for rent

5 months ago

آپــارتـمــان کــــرایــــی 3 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک سوم پروژه تایمنی، عقب صالون عروسی خیبر :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: دوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی کرایه ماهوار مبلغ: 235$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0060 :برای معلومات بیشتر شماره تماس: […]

3
2
آپارتمان فروشی

for sale

5 months ago

آپارتمان فروشی 5 اطاقه بسیار زیبا، دارای قباله شرعی، در بهترین موقعیت شهر کابل، خوجه رواش، بلاک وی آی پی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 5 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: چهارم قیمت مجموعی مبلغ: 115000$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0057 برای معلومات بیشتر: شماره […]

198 m2
5
2
آپـــارتــمـان فــروشــی

for sale

5 months ago

آپـــارتــمـان فــروشــی 4 اطاقه بسیار زیبا، در یک موقعیت ناب شهر کابل، مکرویان سوم، نزدیک وزارت شهرسازی :مشخصات آپارتمان دو اطاق که به 4 اطاق توسعه داده شده است تشناب عصری آشپزخانه مجهز تمام اطاق ها مجهز با الماری ها دیوار ها نیمه چوب کاری شده کف اطاق ها تزئین شده با پارکیت منزل: اول […]

4
1
آپــــارتـمـان فـروشــی

for sale

5 months ago

آپــــارتـمـان فـروشــی دوبلکس 5 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، 400 مترمربع و در یک موقعیت ناب شهر کابل، قلعه فتح الله خان مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب، راه مهمان خانه جداگانه همراه با تشناب همراه با صالون بزرگ (8*6) 48 مترمربع تشناب: 3 باب آشپزخانه: 1 باب اوپن دهلیز بزرگ روشن مساحت: 400 مترمربع ساحه […]

400 m2
5
3
آپــــارتـمـان فـروشــی

for sale

5 months ago

آپــــارتـمـان فـروشــی 3 اطاقه واقع یونس تاور قلعه فتح الله خان سرک یازدهم، لب سرک عمومی، مقابل پارک دولتی، با داشتن تمامی سهولت ها و در بهترین موقعیت شهر کابل مشخصات بلند منـزل ذیل: دارای سیستم مرکز گرمی اتومات ترکی، دارای لفت ترکی، سیستم اطفاییه در هر دهلیز و با داشتن 30 متر پیپ و فشار […]

110 m2
3
2
آپــارتـــمـان فـــروشــی

for sale

5 months ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا از نفش دوم نمره راسته مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 300 مترمربع نمره راسته و در هشت منزل اعمارگردیده است، دارای سیستم لفت مرکزگرمی و اطفایه میباشد، تعمیر ذیل به […]

120 m2
4
3
آپـــارتــمــان های فــروشـــی

for sale

5 months ago

چهار باب آپارتمان فروشی 3 اطاقه کاملاً آفتاب رخ، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا از نفش دوم نمره راسته مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل جدیدا اعمار گردیده است و آماده زندگی میباشد، در 300 مترمربع نمره راسته و در هشت منزل اعمارگردیده است، دارای سیستم لفت مرکزگرمی و اطفایه میباشد، تعمیر […]

100 m2
3
2
آپـــارتـمـان فــروشــی

for sale

6 months ago

آپـــارتـمـان چهار اطاقه فــروشــی واقع سرک چهارم پروژه تایمنی مشخصات: دارای 4 اطاق دارای 2 تشناب یک آشپزخانه یک دهلیز دارای 2 بام دارای سیستم لفت و مرکزگرمی در منزل هفتم میباشد. مساحت: 600 مترمربع قیمت مجموعی: 83000$ دالر امریکایی با جورآمد آدرس: واقع سرک چهارم پروژه تایمنی برای معلومات بیشتر به این شماره بتماس شوید: […]

600 m2
4
2
آپـــارتمــان کرایــی

for rent

6 months ago

آپـــارتمــان کرایــی واقع سرک دوم پروژه تایمنی :مشخصات دارای 2 اطاق دارای 2 تشناب یک آشپزخانه یک دهلیز یک بالکن دارای سیستم مرکزگرمی در منزل چهارم میباشد کرایه ماهوار مبلغ $200  دالر امریکایی آدرس: واقع سرک دوم پروژه تایمنی برای معلومات بیشتر: 0770222220

2
2
آپـــارتمــان کرایــی

for rent

6 months ago

آپـــارتمــان کرایــی واقع سرک دوم پروژه تایمنی :مشخصات دارای 3 اطاق دارای 2 تشناب یک آشپزخانه یک بالکن کلان یک دهلیز دارای سیستم مرکزگرمی در منزل چهارم میباشد کرایه ماهوار مبلغ $250 دالر امریکایی آدرس: واقع سرک دوم پروژه تایمنی برای معلومات بیشتر: 0770222220

3
2
دو بـاب آپـارتـمان کـرایـی

for rent

دو بـاب آپـارتـمان کـرایـی واقع لب سرک انصاری وات، سرک عمومی کلوله پشته یک جای مناسب برای دفاتر، کلینیک، وغیره .این آپارتمان جدیدا اعمار گردیده است و دارای 3 اطاق، 2 حمام و یک آشپزخانه میباشد کرایه ماهوار مبلغ: ۳۵۰ دالر امریکایی برای معلومات بیشتر به این شماره بتماس شوید: 0770222220

120 m2
3
2
آپـــارتــمـان کرایـــی

for rent

6 months ago

آپـــارتــمـان کرایـــی نوساخت در بهترین موقعیت شهر کابل با امکانات پیشرفته .این آپارتمان دارای 4 اطاق زیبا و کاملا آفتاب رخ، با 2 حمام عصری و آشپزخانه اوپن، دارای سیستم لفت، مرکزگرمی و منزل پنجم میباشد کرایه ماهوار (400$) دالرامریکایی آدرس: سرک 12 قلعه فتح الله از نفش سرک عمومی دوم برای معلومات بیشتر: 0770222220

4
2
آپــارتــمـان فـروشــی

for sale

6 months ago

(آپارتمان فروشی در یک موقعیت ناب شهر کابل (قلعه فتح الله سرک چهارم :آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد .این آپارتمان دارای 5 اطاق روشن و آفتاب رخ همراه با 2 صالون بزرگ برای مهمانان و راه ورودی آن جداگانه میباشد  .دارای 4 حمام مدرن عصری و یک آشپزخانه ترکی که تمام مواد آن از ترکیه […]

272 m2
5
4
آپـارتــمـان تـخـت بـامـب دار فـــروشـــی

for sale

6 months ago

آپـارتــمـان تـخـت بـامـب دار فـــروشـــی بامنظره زیبا پوهنتون دربهترین موقعیت شهرکابل (کارته سخی مقابل پوهنتون انجینری) آپارتمان ذیل همراه باساحه سبز جمعا 574 مترمربع احاطه دارد و در 264 مترمربع ساختمان اعمار گردیده است که شامل مشخصات ذیل میباشد: دارای 4 اطاق همراه با الماری های ترکی هلوجن، نورمخفی، کاملا آفتاب رخ و همراه با […]

264 m2
4
3
یـک بـاب آپــارتمــان کــرایـــی

for rent

7 months ago

یـک بـاب آپــارتمــان کــرایـــی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد .با داشتن سه اطاق آفتاب رخ، دو تشناب و آشپزخانه مجهز، بدون لفت و مرکز گرمی، در منزل ششم و کرایه ماهوار آن مبلغ 200$ دالر با جور آمد آدرس: سرک چهارم پروژه تایمنی نزدیک چهل متره سلیم کاروان .جهت معلومات بیشتر به این شماره […]

3
2
آپــارتــمـان فــروشــــی

for sale

7 months ago

آپــارتــمـان فــروشــــی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد  چهار اطاق عصری و همرا با یک حال بزرگ * دو حمام و آشپزخانه اوپن *  سیستم مرکزگرمی و لفت همچنان با داشتن سیستم انترنت و دیش آنتن *  مساحت آن 155 متر مربع در منزل پنجم میباشد *  این آپارتمان با داشتن قباله شرعی کاپی عرفی […]

155 m2
4
2
آپــارتمـــان گـــــروی

for lease

7 months ago

( آپارتمان گروی در بهترین موقعیت شهر کابل ( پروژه تایمنی  این آپارتمان در منزل اول میباشد *  با داشتن چهار اطاق عصری *  سه حمام و یک آشپزخانه مجهز *  سیستم مرکزگرمی و لفت *  مساحت آن 170 متر مربع میباشد *  گرو این آپارتمان  35000$ میباشد * آدرس: لب سرک عمومی بین سرک […]

170 m2
4
3
آپــارتـمــان های فروشــی

for sale

7 months ago

 ( آپارتمان های فروشی در بهترین موقعیت شهر کابل ( پروژه تایمنی :این آپارتمان ها دارای ویژگی های ذیل میباشد  چهار اطاق عصری و مکمل آفتاب رخ *  سه حمام و یک آشپزخانه مجهز *  سیستم مرکزگرمی فعال بدون لفت *  مساحت هر کدام آن 160 متر مربع در هر دو منزل میباشد *  هر آپارتمان دارای یک اطاق‌ […]

160 m2
4
3
فروش عاجل یک باب آپارتمان

for sale

7 months ago

یک باب آپارتمان فروشی در بهترین موقعیت شهر کابل :آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد آپارتمان در منزل اول میباشد و با داشتن دو اطاق خواب و یک صالون، دو تشناب، یک آشپزخانه، دهلیز، در تمام خانه پارکیت ترکی، الماری ترکی، سیستم مرکزگرمی، و پارکینگ موتر، دوربین های امنیتی و آپارتمان ذیل مکمل آفتابی می باشد […]

72 m2
2
2
حویلی فروشی

for sale

7 months ago

-:این حویلی دارای مشخصات ذبل به فروش میرسد دارای چهار اطاق نشینمن و دهلیز *  دارای آشپزخانه عصری * دارای دو تشناب و سه حمام * دارای حویلی و تخت بام * دارای گراج و چهار باب دوکان * -:برای معلوات دیگر به شماره های ذیل به تماس شوید 0790142044 – 0772723375

4
3
حویلی فروشی و کرایی

for sale

7 months ago

یک دربند حویلی عصری فروشی با  مساعت چهارنیم بسوه قباله عرفی دارای مشخصات  قرار ذیل میباشد. حویلی متذکره دراین مساحت به سه طبقه اعمار گردیده . دارای ۱۲ اتاق، ۲ تهکو ، ۲ آشپزخانه ۳ تشناب، ۲ دهلیز،‌‌ تخت بام بزرگ، حویلی بزرگ‌، گراچ موتر. تعمیر دارای برق دولتی و نل آب میباشد و دارای […]

450 m2
12
3
آپارتمان کرایی

for rent

7 months ago

آپارتمان کرایی واقع سرک ۱۱ قلعه فتح الله :مشخصات آن قرار ذیل است دارای ۵ اطاقه زیبا، ۳ حمام لوکس، و دارای مهمان خانه، حمام و راه جداگانه، ودر منزل پنجم میباشد و دارای سیستم لفت و مرکزگرمی کرایه ماهوار $500 آدرس: سرک ۱۱ قلعه فتح الله از نفش سرک عمومی دوم مقابل پارک دولتی […]

5
3
آپارتمان های فروشی

for sale

7 months ago

آپارتمان های فروشی واقع سرک سوم پروژه تایمنی نمره راسته آفتاب رخ :مشخصات آپارتمانها آپارتمان (2) اطاقه یک حمام یک آشپزخانه متراج (75) مترمربع قیمت ($35000) دالرامریکایی آپارتمان (3) اطاقه دو حمام یک آشپزخانه متراج (110) مترمربع قیمت ($55000) دالرامریکایی آپارتمان (4) اطاقه سه حمام یک آشپزخانه متراج (160) مترمربع قیمت ($60000) دالرامریکایی آپارتمان (5) […]

آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

!!! این بار آپارتمان دلخواه تان با تمامی سهولت های زنگی در مرکز شهر کابل بین بازار سرک دوم پروژه تایمنی ، فقد در مقابل  /75000$ دالر امریکایی :آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل با استفاده از مواد باکیفیت و عالی تمامی کلکین ها […]

150 m2
4
2
آپارتمان کرایی

for rent

9 months ago

آپارتمان کرایی 4 اطاقه واقع سرک چهارم پروژه تایمنی لب سرک عمومی .بلند منزل ذیل دارای سیستم لفت و مرکز گرمی می‌باشد :آپارتمان ذیل در منزل پنجم واقع است و دارای اطاق: 4 عدد تشناب : 3 عدد آشپزخانه : 1 عدد .در 170 متر مربع اعمار گردیده‌است کرایه ماهوار مبلغ: 350$ دالر امریکایی

170 m2
4
3
آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

.آپارتمان فروشی 4 اطاقه دربهترین موقعیت شهرکابل واقع سرک پنجم پروژه تایمنی نمره نفش راسته کاملا آفتاب رخ همجوار سرک فرعی پنجم .این آپارتمان دارای 4 اطاق عصری و نو ساخت در پروژه تایمنی موقعیت دارد و با سیستم مرکز گرمی مجهز میباشد. این آپارتمان در منزل ششم است و دارای اطاق های بزرگ و […]

4
2
آپارتمان فروشی

for sale

—-این بار یک چانس طلایی دیگر— فروش عاجل یک آپارتمان بسیار مناسب و عالی برای فامیل مختصر!!! آپارتمان-/35000$ دالری فقد در مقابل -/28999$ دالر امریکایی آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل: آپـــــــارتـــمــــــــــــــان 2 اطـــــــــــــاقــــه:– مساحت: 70 متر مربع تعداد اطاق: 2 اطاق تشناب: 1 […]

70 m2
2
1
آپارتمان های فروشی

for sale

9 months ago

 !!!!!! ایـــن بــار یک فرصـــــــــــــــت طلایی دیــــگــــــر آپارتمان های فروشی واقع نورزی تاور سرک یازدهم قلعه فتح الله خان آپارتمان ها بطور استندرد و مستحکم، و با استفاده ازمواد باکیفیت و جدید ترین سیستم اعمار گردیده است. و به خدمت هموطنان عزیز قرار دارد آپارتمان ها دارای مشخصات ذیل اند آپارتمان 5 اطاقه ( 4 […]

آپارتمان های فروشی

for sale

9 months ago

آپارتمان های فروشی واقع یونس تاور قلعه فتح الله خان سرک یازدهم، هم جوار سرک عمومی، مقابل پارک دولتی، با داشتن تمامی سهولت ها و در بهترین موقعیت  شهر کابل : مشــــخــصات آپــــــــــــارتــــمـان های ذیــل مساحت: (180)،(130)،(120)،(110) مترمربع تعداد اطاق‌ها : (3)،(4)،(5) اطاقه دارای مرکز گرمی و لفت (آب شیرین (چاه عمیق (برق رهایشی (مستقل […]

آپــــارتمـــــان فــــــــــــــروشــی

for sale

9 months ago

 !!!!!!! آپــــارتمـــــان فــــــــــــــروشــی بــــــــــه نـــــرخ های منـــاســــــــــــب آپـارتـمـان فـــروشـــی 3 اطــاقه :آپارتمان ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل لفت ترکی مرکزگرمی استندرد ترکی و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی تمامی کلکین ها PVC با کیفیت کانکریت منزم سپل و تحداب مستحکم و با […]

110 m2
3
2
آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

!!! این بار آپارتمان دلخواه تان با تمامی سهولت های زنگی در مرکز شهر کابل، فقد در مقابل -/75000$ دالر امریکایی :آپارتمان های ذیل به شکل اساسی اعمار گردیده است و دارای تمامی سهولت های زندگی میباشد از قبیل لفت ترکی مرکزگرمی استندرد ترکی و با استفاده از مواد باکیفیت و عالی تمامی کلکین ها […]

160 m2
4
3
آپارتمان های فروشی

for sale

 !!!!!! ایـــن بــار یک فرصـــــــــــــــت طلایی دیــــگــــــر آپارتمان های فروشی واقع نورزی تاور سرک یازدهم قلعه فتح الله خان آپارتمان ها بطور استندرد و مستحکم، و با استفاده ازمواد باکیفیت و جدید ترین سیستم اعمار گردیده است. و به خدمت هموطنان عزیز قرار دارد :آپارتمان ها دارای مشخصات ذیل اند الف: آپارتمان 4 اطاقه ( […]

آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

 !!!! 15% تـــــخــفـــیــــــــف از اصـــــــل قــــیمــــــــــــ 84500$-15% = 71825$ .آپارتمان فروشی واقع قلعه فتح الله خان سرک یازدهم، هم جوار سرک عمومی، مقابل پارک دولتی، با داشتن تمامی سهولت ها و در بهترین موقعیت شهر کابل : مشــــخــصات آپــــــــــــارتــــمـان ذیــل مساحت: یکصدو سی (130) مترمربع تعداد اطاقه: سه (3) عدد آشپزخانه : یک (1) عدد […]

130 m2
3
2
آپارتمان های فروشی

for sale

9 months ago

 !!!!!! ایـــن بــار یک فرصـــــــــــــــت طلایی دیــــگــــــر آپارتمان های فروشی واقع نیازی تاور سرک یازدهم قلعه فتح الله خان .آپارتمان ها بطور استندرد ، مستحکم، و با استفاده ازمواد باکیفیت و جدید ترین سیستم اعمار گردیده است. و به خدمت هموطنان عزیز قرار دارد :آپارتمان ها دارای مشخصات ذیل اند الف: آپارتمان 4 اطاقه ( […]

آپــارتــمــان فــروشــی 3 اطــاقه آفتــاب رخ بسیــار زیبــا

for sale

2 days ago

آپارتمان فروشی 3 اطاقه آفتاب رخ بسیار زیبا، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی، نزدیک سرک چهل متره سلیم کاروان مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: ششم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 116 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: […]

116 m2
3
2
آپــارتــمــان فــروشــی 3 اطــاقــه آفتــاب رخ

for sale

فروش عاجل!!! آپارتمان فروشی 3 اطاقه آفتاب رخ، در مقابل 53500$ دالر امریکایی، واقع سرک ششم قلعه فتح الله مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم تخت بامب عمومی دارای سیستم مرکزگرمی اما لفت ندارد مساحت: 126 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 424$ قیمت […]

126 m2
3
2
آپـــارتـمـان گـــروی 3 اطـاقــه

for lease

1 week ago

آپارتمان گروی 3 اطاقه، بین سرک چهارم قلعه فتح الله و تایمنی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: اول دارای سیستم لفت و مرکزگرمی قیمت گروی مبلغ: 25000$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0115 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220

3
2
آپـــارتــمـان فــروشــی 4 اطــاقــه

for sale

1 week ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ بسیار زیبا، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب مجهز با الماری تعداد تشناب: 3 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز همراه با دهلیز بزرگ منزل: دوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 170 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 73000$ دالر امریکایی […]

170 m2
4
3
آپارتمان فروشی 5 اطاقه مفشن

for sale

2 weeks ago

آپارتمان فروشی 5 اطاقه مفشن در یک موقعیت ناب شهر کابل با بهترین امکانات، واقع شهرنو سرک اول انصاری مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز دارای سیستم مرکزگرمی و لفت 24 ساعته مساحت: 145 مترمربع منزل: پنجم همراه با منظره بسیار عالی از شهرنو بلند […]

145 m2
5
2
آپــارتـمـان فــروشــی 3 اطـاقــه

for sale

2 weeks ago

فروش عاجل!!! آپارتمان فروشی 3 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک ششم قلعه فتح الله مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم تخت بامب عمومی دارای سیستم مرکزگرمی اما لفت ندارد مساحت: 126 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 480$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0111 برای […]

126 m2
3
2
آپــارتـمـان کــرایــی 5 اطاقــه آفتــاب رخ

for rent

2 weeks ago

آپارتمان کرایی 5 اطاقه آفتاب رخ، با تمام سهولت های زندگی در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع شهرک آریا، فاز اول مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب همراه با دهلیزبزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم دارای سیستم لفت اما مرکزگرمی ندارد کرایه ماهوار مبلغ: 480$ دالر امریکایی با اندک جورآمد […]

180 m2
5
2
آپــارتـمـان کــرایــی 4 اطــاقــه

for rent

2 weeks ago

آپارتمان کرایی 4 اطاقه آفتاب رخ، واقع چهاراهی سلیم کاروان، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب منزل هفتم دارای سیستم لفت بدون مرکزگرمی کرایه ماهوار مبلغ:350$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0108 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220

4
2
آپــارتـمـان فــروشــی 5 اطــاقــه

for sale

2 weeks ago

فروش عاجل!!! آپارتمان فروشی 5 اطاقه آفتاب رخ نمره راسته، در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک چهارم پروژه تایمنی، مقابل پارک دولتی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 5 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 4 باب تعداد آشپزخانه: 2 باب منزل: دوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 220 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: […]

220 m2
5
4
آپــارتــمـان کـــرایــی 3 اطــاقه آفتــاب رخ

for rent

2 weeks ago

آپارتمان 3 اطاقه کرایی آفتاب رخ، با تمام سهولت های زندگی، واقع سرک دهم تایمنی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز دارای سیستم مرکزگرمی منزل سوم مساحت: 130 مترمربع کرایه ماهوار مبلغ: $330 دالر امریکایی سریال نمبر: 0104 برای معلومات بیشتر:

130 m2
3
2
بــلنـد منــزل فـــروشــی و کــــرایــی

for rent

for sale

2 weeks ago

بلند منزل فروشی و کرایی در 4 طبقه و با داشتن 4 واحد در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع سرک 12 قلعه فتح الله مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل در 250 مترمربع اعمار گردیده است، جمله مساحت زمین 350 مترمربع دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر میباشد، تهکو مکمل برای پارکنگ با گنجایش […]

250 m2
14
14
آپارتمان فروشی

for sale

آپارتمان فروشی 5 اطاقه تخت بامب دار واقع سرک دوم پروژه تایمنی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 5 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 3 باب آشپزخانه مجهز منزل: چهارم و پنجم بدون سیستم لفت و مرکزگرمی :مشخصات بلند منزل بلند منزل ذیل در 5 طبقه اعمار گریده است، آپارتمان ذیل در منزل […]

5
3
آپارتمان گرویی

for lease

3 weeks ago

آپارتمان گرویی 5 اطاقه تخت بامب دار منزل هفتم در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک دوم پروژه تایمنی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 5 باب همراه با الماری های زیبا تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت آبادی آپارتمان: 200 مترمربع مساحت تحت بامب: 200 مترمربع منزل هفتم قیمت گرویی مبلغ: […]

200 m2
5
2
آپارتمان فروشی

for sale

3 weeks ago

آپارتمان فروشی 3 اطاقه آفتاب رخ ، واقع سرک ششم قلعه فتح الله :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: هفتم دارای مرکزگرمی و لفت مساحت: 136 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 600$ دالر امریکایی با جورآمد سریال نمبر: 0094 :برای معلومات بیشتر شماره تماس و […]

136 m2
3
2
آپارتمان فروشی

for sale

3 weeks ago

!!! فروش عاجل آپارتمان فروشی 2 اطاقه آفتاب رخ با تمام سهولت های زندگی، در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک عمومی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 2 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 1 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: چهارم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی […]

85 m2
2
1
دو باب آپارتمان فروشی

for sale

3 weeks ago

دو باب آپارتمان فروشی 3 اطاقه آفتاب رخ ، با تمام سهولت های زندگی، در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک اول پروژه تایمنی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل: پنجم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 110 مترمربع […]

110 m2
3
2
آپارتمان فروشی

for sale

آپارتمان فروشی 4 اطاقه، 272 مترمربع ( وی آی پی ) تخت بامب دار در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک چهارم بین قلعه فتح الله و تایمنی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ و صالون 8*5 تعداد تشناب: 3 باب آشپزخانه ترکی منزل: هشتم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت آپارتمان […]

360 m2
4
3
آپـــارتـــمان فـــروشــــی

for sale

3 weeks ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ سرنفش راسته، با تمام سهولت های زندگی، در بهترین موقعیت شهر کابل، سرک 12 قلعه فتح الله :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز بزرگ و روشن تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: دوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 150 مترمربع […]

150 m2
4
2
آپـــارتـــمان هــای فــروشــی

for sale

3 weeks ago

آپـــارتـــمان هــای فــروشــی 2، 3 و 4 اطاقه آفتاب رخ سر نفش، واقع سرک دوم پروژه تایمنی مشخصات آپارتمان 2 اطاقه: تعداد اطاق: 2 باب تعداد تشناب: 1 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منزل: دوم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 78 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 500$ دالر امریکایی مشخصات آپارتمان 3 […]

حـــویلـــی کـرایـــی

for rent

4 months ago

حـــویلـــی کـرایـــی 5 اطاقه آفتاب رخ، واقع سرک 8 بین تایمنی و کلوله پشته :مشخصات حویلی تعداد اطاق: 5 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منزل اول حق پارک 1 موتر در حویلی کرایه ماهوار مبلغ: 22000 افغانی سریال نمبر: 0077 :برای معلومات بیشتر شماره تماس: 0770222220

5
2
آپارتمان فروشی

for sale

4 months ago

آپارتمان فروشی 3 اطاقه، واقع قصبه خانه سازی :مشخصات آپارتمان تعداد اطاق: 3 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه منزل: اول قیمت مجموعی مبلغ: 29000$ دالر امریکایی با جورآمد  W 0001 :سریال نمبر :برای معلومات  بیشتر شماره تماس مالک جایداد: 0789234930

3
2
آپــــارتــمـان فــروشــی

for sale

5 months ago

آپــــارتــمـان فــروشــی 3 اطاقه واقع شهرک امارات، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: این آپارتمان دارای 3 اطاق، 2 تشناب؛ 1 آشپزخانه و در منزل پنجم میباشد. قیمت مجموعی: 24500$ دالر امریکایی آدرس: واقع شهرک امارات، لب سرک عمومی سریال نمبر: 0054 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

3
2
آپــارتـمان فــروشـــی

for sale

6 months ago

آپــارتـمان فــروشـــی واقع سرکوتل سرک بوستان :مشخصات دارای 3 اطاق دارای 2 تشناب یک آشپزخانه یک دهلیز کلان یک بالکن کلان مساحت: 120 متر مربع قیمت: 32000$ دالر امریکایی با جورآمد دارای سیستم لفت پارکینگ کلان در منزل سوم میباشد آدرس: خیر خانه سرکوتل سرک بوستان بلاک نعمان پلازا برای معلومات بیشتر: 0770222220

120 m2
3
2
آپـــارتمـــان فـروشــی

for sale

6 months ago

 ( آپـــارتمـــان فـروشــی در بهترین موقعیت شهر کابل ( پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای ویژگی های ذیل میباشد دارای 3  اطاقه آفتاب رخ و با دیوار های نیمه چوب کاری شده دارای یک آشپزخانه مجهز و 2 تشناب عصری دارای یک دهلیز و یک بالکن و همچنان دارای لفت و مرکزگرمی .مساحت: 125 متر مربع […]

125 m2
3
2
آپــارتمـان فـــروشــــی

for sale

6 months ago

آپــارتمـان فـــروشــــی سه اطاقه واقع سرک سوم پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد دارای 3 اطاق آقتاب رخ یک دهلیز کلان و 1 بالکن یک آشپزخانه 2 تشناب دارای لفت و مرکزگرمی .مساحت 130 متر مربع و در منزل چهارم  میباشد ( قیمت مجموعی: 55000$ ( با جورآمد آدرس: سرک سوم پروژه تایمنی […]

130 m2
3
2
آپـارتمــان فـــروشــــی

for sale

6 months ago

آپـارتمــان فـــروشــــی چهار اطاقه واقع سرک دوم پروژه تایمنی :این آپارتمان دارای مشخصات ذیل میباشد دارای 4 اطاق آقتاب رخ یک دهلیز کلان و 2 بالکن یک آشپزخانه و 2 تشناب .مساحت آن 165 متر مربع و در منزل دوم  میباشد ( قیمت مجموعی: 60000$ ( با جورآمد آدرس: سرک دوم پروژه تایمنی برای معلومات بیشتر: […]

165 m2
4
2
آپارتمان فروشی چهار اطاقه

for sale

آپارتمان فروشی 4 اطاقه دربهترین موقعیت شهرکابل واقع سرک پنجم پروژه تایمنی نمره نفش راسته کاملا آفتاب رخ همجوار سرک فرعی پنجم. این آپارتمان دارای 4 اطاق عصری و نو ساخت در پروژه تایمنی موقعیت دارد و با سیستم مرکز گرمی مجهز میباشد. این آپارتمان در منزل ششم است. و دارای اطاق های بزرگ و […]

160 m2
4
3
حویلی فروشی

for sale

9 months ago

حویلی فروشی کانکریتی نوساخت به مساحت 125 مترمربع قباله شرعی واقع سرک یازدهم قلعه فتح الله خان از سرک عمومی دوم خانه :حویلی ذیل دارای دروازه گراچ موتر: 2 دروازه گراچ دروازه ورودی تعمیر: 1 دروازه تعداد اطاق ها: 5 اطاق نشیمند تعداد حمام: 4 حمام عصری تعداد آشپزخانه: 2 آشپزخانه تعداد منازل: 3 منزل […]

125 m2
5
4
آپارتمان گروی

for lease

9 months ago

.آپارتمان گروی ۴ اطاقه منزل اول لب سرک عمومی سرک ۵ پروژه تایمنی، بین چهاراهی سرک ۵ و چهاراهی شهید و دارای مشخصات ذیل می باشد با داشتن چهار اطاق دو تشناب یک آشپزخانه مبلغ: گروی 23000$ بیست و سه هزار دالرامریکایی

4
2
تعمیر کرایی

for rent

تعمیر کرایی

Price on call
9 months ago

.تعمیر کرایی در یک موقعیت بسیار عالی لب سرک عمومی 40 متره لب جر همجوار صالون عروسی فصرسفید دو طرف نفش و سه طرف ساحه سبز وسیع .یک جای مناسب برای، کلینیک، شفاخانه، پوهنتون، مکتب، کورس، و سایر مفکوره های تجاری .تعمیر ذیل به شکل مجموعی اجاره داده میشود همچنان برای قرار داد تویل مدت […]

13
4
آپارتمان فروشی

for sale

.آپــــارتـــــمان فـــروشــی چــــــهار اطاقــــه واقع ســــــــلیم کاروان قلعه فتـــــــــــح الله مــــــــنزل سوم آپارتــــمان ذیل دارای قبـــــاله شرعی، محیط آرام، ساحـــــه سبز آزاد کاملا آفتــاب رخ و آمـــاده برای زندگی میباشد، تمامی کلکین ها پی.وی.سی بوده، و دارای     الماری های مجهز در هر اطاق و دهلیز میباشد (AC) سامسنگ اصلی در دو اطاق :دارای مشخصات […]

145 m2
4
2
آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

.آپارتمان ذیل در 135 متر مربع اعمار گردیده است .دارای 3 اطاق نشیمند 1 آشپزخانه، 2 حمام عصری، 1 بالکن کلان، پارکنگ در تهکو تعمیر ذیل می باشید .دارای چاه عمیق ( آب شیرین ) بلند منزل ذیل دارای 8 طبقه بوده و دارای سیستم لفت و مرکز گرمی میباشد .وهمچنان با استفاده از مواد با […]

135 m2
3
2
آپارتمان فروشی

for sale

9 months ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه واقع سرک پنجم پروژه تایمنی نمره نفش راسته کاملا آفتاب رخ همجوار سرک فرعی پنج این آپارتمان دارای 4 اطاق عصری و نو ساخت در پروژه تایمنی موقعیت دارد و با سیستم مرکز گرمی مجهز میباشد. این آپارتمان در منزل ششم است و دارای اطاق های بزرگ و روشن، آشپزخانه زیبا […]

160 m2
4
2

Compare

× How can I help you?