آپارتمان گروی

for lease

5 months ago

.آپارتمان گروی ۴ اطاقه منزل اول لب سرک عمومی سرک ۵ پروژه تایمنی، بین چهاراهی سرک ۵ و چهاراهی شهید و دارای مشخصات ذیل می باشد با داشتن چهار اطاق دو تشناب یک آشپزخانه مبلغ: گروی 23000$ بیست و سه هزار دالرامریکایی

4
2