تعمیر کرایی

for rent

تعمیر کرایی

Price on call
5 months ago

.تعمیر کرایی در یک موقعیت بسیار عالی لب سرک عمومی 40 متره لب جر همجوار صالون عروسی فصرسفید دو طرف نفش و سه طرف ساحه سبز وسیع .یک جای مناسب برای، کلینیک، شفاخانه، پوهنتون، مکتب، کورس، و سایر مفکوره های تجاری .تعمیر ذیل به شکل مجموعی اجاره داده میشود همچنان برای قرار داد تویل مدت […]

13
4