حویلی کرایی چهار منزله

for rent

1 month ago

حویلی کرایی چهار منزله، واقع سرک دانش حصه سوم :مشخصات حویلی تعداد اطاق: 10 باب تشناب: 5 باب آشپزخانه: 3 باب فول تهکو کرایه ماهوار مبلغ: $550 دالر امریکایی سریال نمبر: 0056 برای معلومات بیشتر: شماره تماس: 0770222220

10
5
تعمیر کرایی

for rent

تعمیر کرایی

Price on call
5 months ago

.تعمیر کرایی در یک موقعیت بسیار عالی لب سرک عمومی 40 متره لب جر همجوار صالون عروسی فصرسفید دو طرف نفش و سه طرف ساحه سبز وسیع .یک جای مناسب برای، کلینیک، شفاخانه، پوهنتون، مکتب، کورس، و سایر مفکوره های تجاری .تعمیر ذیل به شکل مجموعی اجاره داده میشود همچنان برای قرار داد تویل مدت […]

13
4