فــــروش عــاجــل حــویـلـی فـروشــی

for sale

1 month ago

فــــروش عــاجــل !!! حــویـلـی فـروشــی دو منزله سابقه 130 مترمربع قباله شرعی واقع سرک چهارم قلعه فتح الله، مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 4 باب تشناب: 2 باب آشپزخانه: 1 باب مساحت زمین: 130 مترمربع قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت مجموعی مبلغ: 117000$ یک لک و هفتده هزار دالر امریکایی سریال نمبر: […]

130 m2
4
2
فـروش عـاجـل یـک نمـره زمیــن

for sale

2 months ago

فـروش عـاجـل یـک نمـره زمیــن واقع شهرک وزارت دفاع، سرک مواد مخدر نمره 102 :مشخصات زمین مساحت: 280 مترمربع قباله سند ملکیت بنام شخص و شخص حاضر نمره راسته مقابل پارک دولتی و مسجد شریف (قیمت مجموعی مبلغ: 47000$ چهل و هفت هزاردالرامریکایی (با اندک جورآمد آدرس: شهرک وزارت دفاع، سرک موادمخدر نمره 102 شماره […]

280 m2