ساحه تجارتی فروشی

0059

Property ID

350 m2

Size

2

Bathrooms

Description

ساحه تجارتی فروشی به مساحت 350 مترمربع، لب سرک عمومی 40 متره سلیم کاروان

…مکان مناسب برای بانک، شفاخانه، مراکز تدریسی و صحی، وغیره پلان های تجارتی

:مشخصات بلند منزل

.بلند منزل متذکره با استفاده از مواد با کیفیت و استندرد و بشکل معیاری اعمار گردیده است، و همچنان دارای سیستم مرکزگرمی میباشد

:مشخصات

مساحت: 350 مترمربع

آشپزخانه مجهز

تعداد تشناب: 2 باب

منزل: دوم

قباله عمومی زمین شرعی میباشد

قیمت فی مترمربع: 600$ دالر امریکایی با جورآمد

سریال نمبر: 0059

:برای معلومات بیشتر

شماره تماس: 0770222220

Address

Address: لب سرک عمومی 40 متره سلیم کاروان
  • Country: Afghanistan
  • Province / State: Kabul
Open on Google Maps
  • Property ID 0059
  • Price $ $600
  • Property Type Business Area, Office Listing
  • Property status for sale
  • Bathrooms 2
  • Size 350 m2