بلند منزل فروشی مفشن 4 طبقه یی

for sale

بلند منزل فروشی مفشن در 4 طبقه و با داشتن 4 واحد واقع چهاراهی پنجصد فامیلی مشخصات تعمیر: تعمیر ذیل در 200 مترمربع در 4 طبقه و با داشتن 4 واحد چهار اطاقه بشکل ساختمان استندرد ترکی اعمار گردیده است، جمله مساحت زمین 375 مترمربع دارای قباله شرعی میباشد، تعمیرمتذکره جدیدا اعمار و قابل استفاده […]

375 m2
16
8
آپارتمان های فروشی 2 اطاقه

for sale

3 months ago

آپارتمان های فروشی 2 اطاقه، واقع سرک چهارم قلعه فتح الله مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 2 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب همراه با یک اطاق لباس شئویی ( Laundry ) تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منازل: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دارای سیستم مرکزگرمی مساحت: 100 مترمربع قیمت فی مترمربع […]

100 m2
2
2
آپارتمان های فروشی 3 اطاقه

for sale

3 months ago

آپارتمان های فروشی 3 اطاقه، واقع سرک چهارم قلعه فتح الله مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب تعداد بالکن: 1 باب آشپزخانه مجهز منازل: اول، دوم، سوم، چهارم و پنجم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 133 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 550$ ( پنج صد و پنجاه […]

133 m2
3
2
آپارتمان های فروشی 4 اطاقه

for sale

2 years ago

آپارتمان های فروشی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهرکابل، واقع سرک چهارم قلعه فتح الله، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منازل: چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 140 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 700$ ( هفت […]

140 m2
4
2
آپارتمان های فروشی 3 اطاقه

for sale

3 months ago

آپارتمان فروشی های 3 اطاقه، در بهترین موقعیت شهرکابل، واقع سرک چهارم قلعه فتح الله، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 3 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منازل: چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 115 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 700$ ( هفت […]

115 m2
3
2
آپارتمان فروشی 4 اطاقه

for sale

3 months ago

آپارتمان های فروشی 4 اطاقه، در بهترین موقعیت شهرکابل، واقع سرک چهارم قلعه فتح الله، لب سرک عمومی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منازل: چهارم، پنجم، ششم، هفتم و هشتم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 160 مترمربع قیمت فی مترمربع مبلغ: 700$ ( هفت […]

160 m2
4
2
آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ، نمره راسته

for sale

2 years ago

آپارتمان فروشی 4 اطاقه آفتاب رخ، نمره راسته، واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، عقب پوهنتون میوند مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب یک اطاق دارای راه ورودی و تشناب جداگانه برای مهمان تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز همراه با دهلیز منزل: چهارم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 160 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 75000$ […]

160 m2
4
2
آپارتمان های فروشی 4 اطاقه

for sale

3 months ago

آپارتمان های فروشی 4 اطاقه، واقع سرک دوم پروژه تایمنی مشخصات آپارتمان: تعداد اطاق: 4 باب همراه با دهلیز تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مجهز منازل: اول الی ششم دارای سیستم لفت و مرکزگرمی مساحت: 165 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 80000$ ( هشتاد هزار دالر امریکایی ) سریال نمبر: 0169 برای معلومات بیشتر: شماره تماس […]

165 m2
4
2