حــویــلـی کــرایــی ســرسبــز، 10 بســوه

for rent

2 months ago

حویلی کرایی سرسبز، 10 بسوه، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع سرک اول قلعه فتع الله مشخصات حویلی: حویلی ذیل دارای دو تعمیر که هر تعمیر آن دارای 4 باب اطاق و دو اطاق برای گارد ها در دهن دروازه حویلی همراه با آشپزخانه و تشناب و دو اطاق پیاده خانه هم دارد، و همچنان […]

1,000 m2
12
7
حــویـلــی فـــروشـــی

for sale

2 months ago

حویلی فروشی، دارای قباله شرعی، واقع حصه اول سرک 92 مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 6 باب همراه با 2 پیاده خانه تعداد تشناب: 2 باب تعداد آشپزخانه: 2 باب مساحت زمین: 330 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر با گنجایش 1 موتر در سهن حویلی قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ (یک […]

330 m2
6
2
حـویـلــی فــروشی 7 اطاقــه

for sale

2 months ago

حویلی فروشی، دارای قباله شرعی، نمره راسته، واقع کلوله پشته، کوچه رادیو کلید مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 7 باب تعداد تشناب: 3 باب مساحت زمین: 450 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر نمره راسته قیمت مجموعی مبلغ: 500000$ (پنج لک دالر امریکایی) سریال نمبر: 0149 برای معلومات بیشتر: شماره تماس […]

450 m2
7
3
تــعمیــر کرایــی 43 اطاقه

for rent

تعمیر کرایی 43 اطاقه، نمره یک بلاکه نبش، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، لب سرک 40 متره مکان مناسب برای کلینیک، شفاخانه، مکتب و کورس و غیره… مشخصات تعمیر: تعداد اطاق: 43 باب همراه با الماری های زیبا تعداد تشناب: 14 باب تعداد آشپزخانه: 13 باب بزرگ دارای پارکینگ وسیع کرایه ماهوار مبلغ: 3500$ ( […]

43
14
حویلی کرایی شش اطاقه

for sale

2 months ago

حویلی کرایی شش اطاقه واقع سرک پنجم پروژه تایمنی مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 6 باب تشناب: 4 باب آشپزخانه: 1 باب دارای تهکو کرایه ماهوار مبلغ: AF22000 ( بیست و دو هزار افغانی ) سریال نمبر: 0160 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / 0730222220

6
4
حــویلــی فــروشی یــک بسوه یــی

for sale

2 months ago

حویلی فروشی یک بسوه یی، دارای قباله عرفی واقع شاه شهید اخیر سرک، پیش مکتب معرفت افغان ناحیه هشتم :مشخصات تعمیر تعداد اطاق: 5 باب همراه با دو دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 4 باب آشپزخانه دارای تخت بام بزرگ گراچ ندارد خانه پخته کاری است در هر منزل گادر های 120 کیلویی به کار رفته […]

100 m2
5
4
حویلی فروشی چهار بسوه

for sale

2 months ago

حویلی فروشی چهار بسوه، دارای قباله عرفی واقع کوتل خیرخانه، سرک مارشال، کوچه 15 :مشخصات تعمیر تعداد اطاق: 6 باب همراه با دو دهلیز بزرگ تعداد تشناب: 3 باب تعداد آشپزخانه: 2 باب دارای گراچ موتر مساحت زمین: 400 مترمربع اسناد: دارای قباله عرفی قیمت مجموعی مبلغ: 55000$ ( پنجاه و پنج هزاردالر امریکایی ) […]

400 m2
6
3
حویلی فروشی 5 بسوه

for sale

2 months ago

حویلی فروشی 5 بسوه، دارای قباله شرعی، واقع سرک هفت قلعه فتح الله مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 6 باب تعداد تشناب: 5 باب تعداد آشپزخانه: 2 باب مساحت زمین: 500 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی با گنجایش 5 موتر در سهن حویلی قیمت مجموعی مبلغ: 150000$ (یک لک و پنجاه هزار دالرامریکایی ) سریال نمبر: […]

500 m2
6
5
حویلی فروشی 5.5 بسوه، دارای قباله شرعی

for sale

2 months ago

حویلی فروشی 5.5 بسوه، دارای قباله شرعی، واقع خوشحال خان، نزدیک چهاراهی اسپینکلی مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 15 باب تعداد تشناب: 5 باب تعداد آشپزخانه: 3 باب مساحت زمین: 550 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی قیمت فی بسوه مبلغ: 50000$ ( پنجاه هزار دالر امریکایی ) سریال نمبر: W0012 برای معلومات  بیشتر: شماره مالک جایداد: […]

550 m2
15
5
حویلی فروشی 4.5 بسوه، دارای قباله شرعی

for sale

2 months ago

حویلی فروشی 4.5 بسوه، دارای قباله شرعی، واقع خوشحال خان، مقابل سرک دیوان بیگی :مشخصات حویلی تعداد اطاق: 5 باب مساحت زمین: 450 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی قیمت فی بسوه مبلغ: 40000$ ( چهل هزار دالر امریکایی ) سریال نمبر: W0013 برای معلومات  بیشتر: شماره مالک جایداد: 0794967075 شماره تماس و واتساپ: 0770222220 / […]

450 m2
5
House

for rent

House

$11,230
1 year ago
200 m2
1
2
House in Khair Khana

for sale

1 year ago
300 m2
1
3
حویلی فروشی سه بسوه

for sale

1 year ago

فروش عاجل !!! حویلی فروشی سه بسوه، دارای قباله شرعی، نمره راسته، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی مشخصات حویلی: تعداد اطاق: 12 باب تعداد تشناب: 4 باب تعداد آشپزخانه: 3 باب نمره راسته مساحت زمین: 300 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص باگنجایش 5 موترپارکنگ در سهن حویلی قیمت مجموعی مبلغ: 350000$ ( سه […]

300 m2
12
4