یک نمره زمیــن فــروشــی

for sale

3 months ago

یک نمره زمین فروشی به مساحت 3 بسوه دارای قباله شرعی، نمره چپه، واقع سرک 12 قلعه فتح الله مشخصات زمین: مساحت: 300 مترمربع نمره چپه اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص قیمت مجموعی مبلغ: 160000$ ( یک لک و شصت هزار) دالر امریکایی همراه با جور آمد سریال نمبر: 0137 برای معلومات بیشتر: شماره […]

300 m2
زمین فروشی هفت بسوه یی و دارای دو تعمیر

for sale

3 months ago

زمین فروشی هفت بسوه یی و دارای دو تعمیر، واقع والسوالی بگرامی، روبرو پارک مشخصات تعمیراول: تعداد اطاق: 3 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مشخصات تعمیردوم: تعداد اطاق: 3 باب تعداد تشناب: 2 باب آشپزخانه مساحت زمین: 700 مترمربع قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ ( یک لک و سی هزار دالر امریکایی ) سریال نمبر: […]

700 m2
6
4
زمــیــن فــروشــی

for sale

3 months ago

زمین فروشی به مساحت 230 مترمربع دارای قباله شرعی، واقع بین سرک هشتم تایمنی و کلوله پشته مشخصات زمین: مساحت: 230 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت مجموعی مبلغ: 130000$ ( یک لک و سی هزار) دالر امریکایی سریال نمبر: 0131 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220

230 m2
زمیــن فــروشــی 270 متــرمــربــع

for sale

3 months ago

زمین فروشی، واقع سرک 10 تایمنی و کلوله پشته مشخصات زمین: مساحت: 270 مترمربع رخ سرک: 13 متر طول اسناد: دارای قباله عرفی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت مجموعی مبلغ: 95000$ دالر امریکایی سریال نمبر: 0119 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: 0770222220

270 m2
زمیــن فـــروشــی بــه مســاحت شش بســوه

for sale

3 months ago

زمین فروشی به مساحت 600 مترمربع ( شش بسوه ) دارای قباله شرعی، عقب مکتب غازی جمال مینه، ناحیه سوم مشخصات زمین: مساحت: 600 مترمربع اسناد: دارای قباله عرفی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت فی بسوه مبلغ: 70000$ ( هفتاد هزار) دالر امریکایی سریال نمبر: 0128 برای معلومات بیشتر: شماره تماس و واتساپ: […]

600 m2
زمــیــن فــروشــی

for sale

3 months ago

زمین فروشی تخریبی به مساحت 3 بسوه دارای قباله شرعی، نمره چپه، واقع بین سرک هشتم کلوله پشته و تایمنی دارای 2 منزل تعمیر کهنه مشخصات زمین: مساحت: 300 مترمربع اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر قیمت فی بسوه مبلغ: 65000$ ( شصت و پنج هزار) دالر امریکایی سریال نمبر: 0132 […]

300 m2