زمــیــن فــروشــی

0132

Property ID

300 m2

Size

Description

زمین فروشی تخریبی به مساحت 3 بسوه دارای قباله شرعی، نمره چپه، واقع بین سرک هشتم کلوله پشته و تایمنی
دارای 2 منزل تعمیر کهنه
مشخصات زمین:
مساحت: 300 مترمربع
اسناد: دارای قباله شرعی بنام شخص و شخص هم حاضر
قیمت فی بسوه مبلغ: 65000$ ( شصت و پنج هزار) دالر امریکایی
سریال نمبر: 0132
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220

Address

Address: واقع بین سرک هشتم کلوله پشته و تایمنی
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0132
  • Price $ $65,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 300 m2
  • Land area 3 Biswa