زمیــن فـــروشــی بــه مســاحت شش بســوه

0128

Property ID

600 m2

Size

Description

زمین فروشی به مساحت 600 مترمربع ( شش بسوه ) دارای قباله شرعی، عقب مکتب غازی جمال مینه، ناحیه سوم
مشخصات زمین:
مساحت: 600 مترمربع
اسناد: دارای قباله عرفی بنام شخص و شخص هم حاضر
قیمت فی بسوه مبلغ: 70000$ ( هفتاد هزار) دالر امریکایی
سریال نمبر: 0128
برای معلومات بیشتر:
شماره تماس و واتساپ: 0770222220

Address

Address: عقب مکتب غازی جمال مینه، ناحیه سوم
  • Country: Afghanistan
Open on Google Maps
  • Property ID 0128
  • Price $ $70,000
  • Property Type Land
  • Property status for sale
  • Size 600 m2
  • Land area 6 Biswa