تماس با ما:

2220 022 77 93+

دوکان

10 نتایج یافت شد

کوتاه توسط:

دکان فروشی دکان فروشی، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه فتح الله، لب سرک،...

Size 200 مترمربع
فوریه 28, 2024

40,000 $

یک باب دکان فروشی یک باب دکان فروشی، در بهترین موقعیت شهر کابل، واقع قلعه...

Size 35 مترمربع
فوریه 28, 2024
یک باب دوکان کرایی

واقع قلعه فتح الله، کابل - افغانستان

300 $

یک باب دکان کرایی، در بهترین موقعیت شهر کابل، یک باب دکان کرایی، در بهترین...

فوریه 28, 2024
یک باب دکان فروشی

واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، کابل - افغانستان

88,000 $

یک باب دکان فروشی یک باب دکان فروشی ، واقع سرک پنجم پروژه تایمنی، کابل...

Baths 1
Size 180 m2
فوریه 28, 2024
پنج باب دکان فروشی

واقع حصه اول خیرخانه، کابل - افغانستان

115,000 $

پنج باب دکان فروشی پنج باب دکان فروشی تجارتی یک بلاکه ، واقع حصه اول...

Size 43 m2
فوریه 28, 2024
پنج باب دکان فروشی تجارتی

واقع حصه اول خیرخانه، لب سرک عمومی

پنج باب دکان فروشی تجارتی پنج باب دکان فروشی تجارتی یک بلاکه، دارای قباله شرعی،...

Size 216 m2
فوریه 28, 2024
یک باب دکان کرایی

موقعیت شهر کابل، واقع قلعه فتح الله، کابل - افغانستان

300 $

یک باب دکان کرایی در کابل یک باب دکان کرایی ، در بهترین موقعیت شهر...

فوریه 28, 2024
پنج باب دکان فروشی تجارتی

موقعیت شهر کابل، واقع حصه اول خیرخانه، کابل - افغانستان

115,000 $

پنج باب دکان فروشی تجارتی یک بلاکه موقعیت شهر کابل پنج باب دکان فروشی تجارتی...

Size 216 m2
فوریه 28, 2024
یک باب دکان فروشی

واقع سرک چهارم پروژه تایمنی، لب سرک فرعی، نزدیک لیسه نسوان ملکه ثریا، کابل - افغانستان

81,000 $

یک باب دکان فروشی کابل افغانستان یک باب دکان فروشی ، در بهترین موقعیت شهر...

Baths 3
Size 180 m2
فوریه 28, 2024
دو باب دکان فروشی

واقع بین سرک دوم و سوم پروژه تایمنی، کابل - افغانستان

55,000 $

دو باب دکان فروشی در کابل دو باب دکان فروشی ، در بهترین موقعیت شهر...

Baths 1
Size 100 m2
فوریه 28, 2024
Compare Properties
Add properties to compare.

تماس با ما